Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Inwerking van de overeenkomst
1.1 Seocare en De Abonnee verbinden zich vanaf de ondertekening aan de onderhavige overeenkomst. Seocare zal echter het recht hebben deze overeenkomst te ontbinden indien na een onderzoek van de financiële toestand van De Abonnee of op grond van technische bijzonderheden van zijn verzoek, Seocare zou achten geen gevolg te kunnen geven aan de onderhavige overeenkomst. In dat geval wordt de overeenkomst ontbonden, zonder dat De Abonnee uit dien hoofde aanspraak kan maken op enige vergoeding. De eventuele ontbinding van de overeenkomst door Seocare zal zo snel mogelijk door Seocare aan De Abonnee worden medegedeeld. De facturatie van het abonnement zal aanvangen vanaf datum van ondertekening van onderhavige overeenkomst, dat voor de volledige duur ervan.
1.2 Onderhavige overeenkomst is een verbintenis tussen ondernemers, er is dan ook geen spraken van consumentenkoop.

Artikel 2. Verplichtingen aan Seocare
Als tegenprestatie voor de naleving van al de verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van de onderhavige overeenkomst door De Abonnee, verbindt Seocare zich ertoe te zorgen of te laten zorgen door welke dienstverlener dan ook die zij in haar plaats kan aanstellen dat de door de Abonnee gekozen prestaties worden nageleefd, volgend de in onderhavige overeenkomst bepaalde voorwaarden.

2.1 Producten en diensten
2.1.1. Alle producten en diensten worden door Seocare aan De Abonnee aangeboden in bruikleen. De producten en diensten blijven eigendom van Seocare, tenzij anders afgesproken.

2.1.2 Het webdesign bestaat uit tekstpagina’s, inclusief contactpagina en eventuele foto gallery. Eigen afbeeldingen en tekst kan door Abonnee verwerkt worden in CMS. De hosting wordt gedaan via een bestemd server platform. Deze wordt bij een nieuwe domeinnaam gekozen door Seocare, in overleg met De Abonnee. Hosting van de website kan bij Abonnee blijven, of dit kan door Seocare gedaan worden. Bestanden voor de website dienen te worden aangeleverd, ofwel in een tekst-of afbeelding bestand dat compatibel is met Microsoft Windows (zoals: doc, pdf, psd, jpeg, png, tiff,...) Via de traditionele manieren van gegevensoverdracht (cd-rom, dvd, usb-stick, geheugenkaart, e-mail.) De uiterlijke kenmerken van de website zoals o.a. de lay-out, de grootte van afbeeldingen, de lettertypes, enz. worden bepaald door Seocare, behalve indien anders overeengekomen. Seocare behoudt de auteursrechten. Ten laatste 30 dagen na de complete ontvangst van alle gegevens die op de website moeten worden vermeld, behalve in speciale gevallen, stuurt Seocare een email of brief met een internetadres naar De Abonnee, waar deze de voorlopige lay-out kan controleren. Zodra de website is gerealiseerd, stuurt Seocare een email, WhatsApp bericht of een brief met het internetadres van de website naar De Abonnee. Vanaf deze activering wordt de website beschouwd als volledig afgeleverd. De Abonnee heeft vervolgens één keer de mogelijkheid om eventuele opmerkingen met betrekking tot de gerealiseerde website door te geven via email en dit dient tevens te worden geformuleerd binnen 5 dagen na oplevering van de website. Seocare is na deze periode niet meer verplicht wijzigingen op verzoek van De Abonnee door te voeren in de afgeleverde website.

2.1.3 De voorwaarden in artikel 2.1.2 zijn tevens van toepassing op de webshops. De webshops bestaan uit productpagina’s met hierbij tekst en foto’s inclusief contactpagina. Abonnee dient zelf producten in te laden in de webshop door middel van een CMS-systeem.

2.1.4 Seocare verbindt er zich toe de middelen in werking te stellen om advertenties van De Abonnee op ten minste één zoekmotor of SEA-provider (Google op het moment van de ondertekening van onderhavige overeenkomst, maar Seocare kan beslissen om van dienstverlener te veranderen wanneer hen dat opportuun lijkt.) te plaatsen zonder campagnes aan te maken. De Abonnee is zich er van bewust en aanvaardt dat Seocare de lokalisering, de weergavetermijnen, de conversiegraad of zelfs het aantal klikken per advertentie niet kan garanderen. De standaard formule legt het aantal klikken vast op een maximum van 3000 per jaar. Er bestaat geen enkele garantie dat dit aantal wordt bereikt of dat deze evenredig gespreid zijn in de tijd. Zowel de selectie van de sleutelwoorden als de inhoud van de reclameadvertenties zal bepaald worden door Seocare. Seocare definieert zelf de kosten per click en URL verbonden aan deze klikken. Seocare is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de toegang en de goede werking van de zoekmachines zoals Google en kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor het slecht functioneren, het verdwijnen, of de wijziging van voorwaarden verbonden aan de aanmaak en het gebruik van de campagne-instrumenten, zoals SEA Adwords.

2.1.5 De SEO-landingspagina’s worden gebouwd vanaf een nieuw domein welke gehost wordt door Seocare, of onder een reeds bestaand domein van Abonnee in dien gewenst. Indien de pagina’s onder een domein worden gebouwd dat gehost wordt door Seocare, bestaat er de mogelijkheid om de pagina’s door te linken naar het reeds bestaande domein van Abonnee. De landingspagina’s worden geoptimaliseerd op maximaal tien trefwoorden die dienen te bestaan uit een zoekwoorden combinatie van minimaal twee trefwoorden. Voor zover mogelijk wordt bij het aanmaken van de landingspagina’s de (gewenste) huisstijl van De Abonnee aangehouden. Om de landingspagina’s beter vindbaar te maken in de zoekmachine maakt Seocare gebruik van linkbuilding. Wat inhoudt dat Seocare vanuit externe relevante websites links genereerd naar de desbetreffende landingspagina’s. Hierdoor zal de vindbaarheid van de landingspagina’s structureel verbeteren. Seocare streeft ernaar om een top tien positie te behalen met de geoptimaliseerde landingspagina’s die gerealiseerd worden voor De Abonnee. Dergelijke posities zullen en kunnen echter nooit en te nimmer worden gegarandeerd. Seocare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade, in welke vorm dan ook, door het niet behalen van een bepaalde positie in een zoekmachine, welke opportuun is op het moment van het bouwen van de landingspagina’s. De uiteindelijk te kiezen trefwoorden waarop de landingspagina’s worden geoptimaliseerd, worden altijd gekozen door Seocare. Dit i.v.m. de haalbaarheid binnen de concurrentie en branche van Abonnee.

2.2 Termijnen
Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Er dient daarbij een redelijke termijn te worden aangeboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 3. Aansprakelijkheid van Seocare

3.1 Seocare spant zich in ten einde de correctie presentaties te leveren zoals die van tevoren zijn ingeschat. Van een resultaatsverplichting met betrekking tot te behalen resultaten is geen spraken, gezien de fluctuatie in zoekmachineresultaten. Ook is Seocare in geen geval betrokken bij eventuele relaties tussen De Abonnee en andere partijen en gebruikers. Seocare komt ook niet tussen de relaties van De Abonnee en zijn websiteontwikkelaar/ host. Indien om een of andere reden De Abonnee niet meer over zijn website beschikt of indien Seocare eventueel niet de nodige toegangen ontvangt voor de website van De Abonnee, dan zal dat De Abonnee niet vrijstellen van een goede uitvoering van de onderhavige overeenkomst en van de maandelijks te betalen bijdragen.

3.2 Als blijkt dat De Abonnee in het kader van de onderhavige overeenkomst een betalingsachterstand heeft, kan deze laatste Seocare niet verantwoordelijk stellen voor zijn verplichtingen die daaruit voortvloeien.

3.3 Seocare is in geen enkel geval aansprakelijk voor geleden indirecte schade zoals omzetverlies, inkomstenverlies, winstverlies, commissieverlies enz,... Noch is Seocare op enigerlei wijze aansprakelijk indien sprake is van overmacht.

Artikel 4. Overdracht en inpandgeving van de overeenkomst
Seocare is uitdrukkelijk gemachtigd de onderhavige overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of in pand te geven, met dien verstande dat deze overdracht of inpandgeving de vorm en de voorwaarde van de overeenkomst in geen enkel opzicht wijzigt. Een gewone brief of vermelding op de maandelijkse facturen kan gelden als kennisgeving aan De Abonnee van een overdracht van schuldvoorderingen in hoofdsom en toebehoren (interesten, schadebedingen, enz.). De betaling van deze facturen zal bovendien worden beschouwd als erkenning door De Abonnee van de gesloten overdracht. Een dergelijke overdracht houdt voor De Abonnee de verplichting in om aan de nieuwe schuldeiser te betalen, maar brengt geen enkele wijziging van de andere verplichting van De Abonnee of van Seocare mee. De Abonnee verbindt zich ertoe zo nodig alle documenten te ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen en alle wijzigingen in de betalingsopdrachten die hem zouden worden gevraagd bij een dergelijke overdracht of inpandgeving, aan te brengen. Bij overdracht of inpandgeving van (de verplichtingen uit) deze overeenkomst, vervallen alle aanspraken die De Abonnee op Seocare heeft of zou kunnen krijgen.

Artikel 5. Verklaring van bevoegdheid
Voor de uitvoering voor onderhavige overeenkomst, doet elk van beide partijen keuze van woonplaats op het adres van haar maatschappelijke zetel of van haar vestiging zoals opgegeven in onderhavige overeenkomst. Geen enkele adreswijziging van De Abonnee zal in aanmerking worden genomen indien deze wijziging niet per bief of per email bekend is gemaakt aan Seocare, tenzij in onderlinge overeenstemming anders bepaald.

Artikel. 6 Betalingsmodaliteiten
6.1 De prijs van het totaal van onderhavige overeenkomst, betaalbaar in de vorm van maandelijkse betalingen en eenmalige dossierkosten, vertegenwoordigt ten aanzien van Seocare onder meer een bijdrage tot haar commercialisatie- en exploitatiekosten, kosten voor een financiële analyse van De Abonnee en de opmaak van de administratief dossier, kosten voor het gekwalificeerde personeel, haar aankoop- aan/ of financieringskosten bij een derde, haar kosten voor de realisatie van de website en/ of internet toepassingen, haar administratieve en boekhoudkundige beheerskosten. De verschuldigde eenmalige dossierkosten van onderhavige overeenkomst, die tevens dienst doet als machtiging, worden na ondertekening betaald, d.m.v. een éénmalige afschrijving van de bank- of girorekening van De Abonnee zoals hieronder vermeldt. De Abonnee heeft geen recht op terugboeking van deze dossierkosten. De verschuldigde maandelijkse bijdrage, die tevens dienst doet als machtiging, worden vooruitbetaald via een automatische zakelijke incasso van de bank- of girorekening of handmatige overboeking van De Abonnee. De terugboekingstermijn bedraagt 56 kalenderdagen. Een factuur wordt maandelijks aan De Abonnee verzonden per e-mail, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Afschrijving vindt steeds plaatst rond de eerste dag van de maand. De uitvoering van de diensten geschiedt op basis van vooruitbetaling. Indien er middels een acceptgiro wordt betaald, bedraagt de betalingstermijn 7 dagen. Door ondertekening van onderhavige overeenkomst stemt De Abonnee in met de betalingswijze en verbindt zich er onherroepelijk toe de gegeven opdracht niet op te zeggen tijdens de duur van de overeenkomst. De abonnee doet afstand van het recht zich op compensatie van voorderingen te beroepen. Indien er sprake is van een betalingsachterstand van drie maanden of meer, kan het op dat moment openstaande verschuldigde bedrag en 100% van de nog te factureren toekomstige facturen van de overeenkomst in één keer opgeëist worden. Tevens behoudt Seocare in dit geval het recht de overeenkomst vanuit haar kant te ontbinden. Seocare behoudt zich het recht voor per factuur €25,- in rekening te brengen wanneer deze niet geïncasseerd kan worden of gestorneerd wordt. Indien er sprake is van een incassoblokkade op de rekening, is Seocare gerechtigd een boete op te leggen aan Abonnee ter hoogte van €100,-, voor elke maand dat de incassoblokkade voortduurt wederom een bedrag ter hoogte van €100,-. Indien een betaling niet tijdig voldaan is, raakt De Abonnee zonder ingebrekestelling in verzuim en is De Abonnee 30% wettelijke rente verschuldigd vanaf 7 dagen na factuurdatum tot aan de dag van volledige betaling. In geval van niet tijdige en/of onvolledige betaling van de openstaande facturen is Seocare gerechtigd om de diensten op te schorten, tot aanbetaling. Alle kosten van invordering van door De Abonnee verschuldigde bedragen, komen voor rekening voor Abonnee. De hoogte van de aan Seocare of het namens haar optredende incassobureau verschuldigde incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met rentekosten, met een minimum van €40,-.

Artikel 7. Duur van overeenkomst, vernieuwing, ontbinding
7.1 De onderhavige overeenkomst wordt gesloten voor een onherroepelijke en niet reduceerbare duur van 24 MAANDEN. Activeringsdata van producten worden slechts bij benadering opgegeven, maar zijn in de regel uiterlijk een week nadat de eerste factuur is voldaan. De Abonnee kan evenwel besluiten de overeenkomst te ontbinden mits de betaling van een ontbindingsvergoeding gelijk aan 60% van de nog niet vervallen maandelijkse bijdragen voor de nog lopende periode wordt voldaan. In alle andere gevallen van vervroegde contractbreuk door een handeling of een overtreding door De Abonnee, is deze ook gehouden om aan Seocare, bij wijze van voor forfaitaire vergoeding een som te betalen die gelijk is aan 60% van de nog niet vervallen maandelijkse bijdrage van de nog lopende periode. Bij vervroegde ontbinding dient dit door Abonnee te worden aangekondigd aan Seocare via een aangetekende brief. Als er geen ontbinding wordt aangekondigd door de ene partij aan de andere, drie maanden voor de einddatum van de overeenkomst, via een aangetekende brief met een ontvangstbevestiging, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een achtereenvolgende periode van telkens van één jaar.

7.2 Indien De Abonnee, bij handelsoverdracht, de onderhavige overeenkomst laat overnemen door een door Seocare, of diegene aan wie zijn rechten zijn overgedragen of in pand zijn gegeven, goedgekeurde opvolger, wordt de oorspronkelijke abonnee, die geen achterstanden heeft betreffende betaling, vrijgesteld van zijn verplichtingen en dus ook van de ontbindingsvergoeding.

7.3 Indien Seocare besluit de onderhavige overeenkomst te ontbinden, is zij daartoe gerechtigd, ongeacht de reden van ontbinding.

7.4 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, aanbieding van een minnelijk of gerechtelijk akkoord, faillissement, verkoop, stillegging en/ of liquidatie van het bedrijf van De Abonnee, dan wel indien De Abonnee Nederland verlaat, zullen alle overeenkomsten met Seocare van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Seocare De Abonnee binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen, in welk geval Seocare zonder ingebrekestelling gerechtigd is: de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot dat de betaling voldoende zeker is gesteld; en/ of zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van De Abonnee op te schorten, volledig of ten dele; onverminderd de overige rechten van Seocare en zonder dat Seocare tot enige vergoeding van schade of kosten is gehouden.

7.5 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoelt in artikel 7.4 zijn alle voorderingen uit hoofde van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten, zowel de op dat moment als in de toekomst opeisbare voorderingen, berekend op basis van de overeenkomsten, onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.

7.6 Eventuele geschillen in het kader van deze overeenkomst worden voorgelegd bij de hiervoor bevoegde rechtbank te Rotterdam of Den Haag. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7.7 Onderhavige overeenkomst kan op ondergeschikte punten gewijzigd worden, en in dien nodig aangevuld, mits daarbij beide partijen uitdrukkelijke schriftelijke overeenstemming over bestaat.

seocare-logo-wit

Adres

Westplein 12
3016 BM  Rotterdam

Visit us

Ben je al een winnaar?

Google Beoordelingen
4.9
Gebaseerd op 29 beoordelingen